Exhibit

Trưng bày

image
image

Sponsor and Exhibitor Profile

Thông tin Nhà Tài trợ và Triển lãm

If you offer a solution in one or more of these areas you should be exhibiting at Smart Delivery Expo 2023

Nếu bạn cung cấp giải pháp trong một hoặc nhiều lĩnh vực này, bạn nên tham gia trưng bày tại Smart Delivery Expo 2023

Warehouse/ Distribution Centre Solutions

Giải pháp Kho/ Trung tâm phân phối

 • Articulated Robotic Arms (for moving and lifting items in DC/FC; for picking, packing and shipping operations in production environment)
 • Automated Guided Vehicles (AGVs) & Automated Guided Carts (AGCs)
 • Automated Storage and Retrieval Systems (AS/RS)
 • Autonomous Mobile Robots
 • Material Handling Equipments
 • Palletizing Robots
 • Picking & Sortation Solution Providers
 • Unmanned Aerial Vehicles (Drones)
 • Cánh tay Robot Gắn khớp (dùng để di chuyển và nâng các mặt hàng trong Kho/ Trung tâm phân phối; cho các hoạt động lấy, đóng gói và vận chuyển trong môi trường sản xuất)
 • Xe tự hành (AGV) và Hệ thống thiết bị tự động (AGC)
 • Hệ thống Lưu trữ và Truy hồi Tự động (AS/RS)
 • Robot Di động Tự động
 • Thiết bị Xử lý Vật liệu
 • Robot Xếp hàng
 • Nhà cung cấp Giải pháp Lấy & Phân loại
 • Máy bay không người lái (Drone)

Software as a Service (SAAS); RAAS (Robots as a Service) Solution Providers

Phần mềm dạng Dịch vụ (SAAS); Nhà cung cấp Giải pháp RAAS (Robot dạng Dịch vụ)

 • Blockchain
 • Fleet Management System
 • Inventory Management
 • Network Optimisation
 • Route Optimisation and Management
 • Supply Chain Software
 • Warehouse/ Transport Management Software (WMS/ TMS)
 • Blockchain
 • Hệ thống Quản lý Đội xe
 • Quản lý hàng tồn kho
 • Tối ưu hóa Mạng lưới
 • Tối ưu hóa và Quản lý Tuyến đường
 • Phần mềm Chuỗi cung ứng
 • Phần mềm Quản lý Kho/ Vận chuyển (WMS/ TMS)
image
image

Packaging solutions

Giải pháp Đóng gói

 • Corrugated Boxes
 • Paperboard tubes, shrink film
 • Protective packaging
 • Security envelopes
 • Tapes & labels
 • Others (Other includes insulated shipping containers, paperboard tubes, shrink film)Labeling and Identification Solutions
 • Hộp sóng
 • Giải pháp đóng gói bảo vệ
 • Bao bì bảo vệ
 • Băng keo và nhãn
 • Các sản phẩm khác (bao gồm cả thùng chứa vận chuyển cách nhiệt, hộp hoa sen, màng co)
 • Giải pháp Nhãn và Nhận dạng

Delivery Solution and Service Providers

Nhà cung cấp Giải pháp và Dịch vụ Vận chuyển

 • 3PL and 4PL Service Providers
 • Cross Border Logistics and Fulfillment Companies
 • Electric Vehicle/ Vehicle Manufacturers for ecommerce & retail Delivery
 • Post and Parcel Delivery Companies
 • PUDOs/ Parcel Lockers
 • Returns Solution Providers
 • Nhà cung cấp Dịch vụ 3PL và 4PL
 • Các công ty Vận tải và Vận chuyển trọn gói
 • Các nhà sản xuất Xe điện/ Xe vận chuyển cho Giao hàng thương mại điện tử và bán lẻ
 • Các công ty Giao hàng Bưu điện và Bưu phẩm
 • PUDOs/ Tủ khoá bưu kiện
 • Nhà cung cấp Giải pháp trả hàng
image
image

Labeling and Identification Solutions

Giải pháp Nhãn và Nhận dạng

 • AIDC Solutions and RFID / NFC Solutions
 • Barcode Scanners, Printers, Coding & Marking Solutions
 • Hardware and Readers
 • Giải pháp AIDC và RFID/ NFC
 • Máy quét mã vạch, máy in mã vạch, giải pháp mã hóa và đánh dấu
 • Phần cứng và đầu đọc
Why Exhibit?
Tại sao nên Trưng bày?
 • Position your brand amongst industry leaders in the burgeoning Delivery, Postal, Parcel, e-Commerce, Retail, Last Mile Delivery, Logistics & Supply Chain and fulfillment community
 • Be discovered by hard-to-find specialty buyers
 • Forge new partnerships and collaborations
 • Generate quality leads through our networking sessions and activities
 • Increase business exposure to a market that showing tremendous growth in coming years
 • Định vị thương hiệu của bạn trong cộng đồng ngành Giao hàng, Bưu chính, Bưu kiện, Thương mại điện tử, Bán lẻ, Giao hàng Cuối cùng, Vận tải & Chuỗi cung ứng và Vận chuyển trọn gói
 • Được gặp gỡ các khách hàng chuyên môn khó tìm kiếm
 • Mở rộng mối quan hệ đối tác và sự cộng tác mới
 • Tạo ra các cơ hội kết nối và tương tác qua các hoạt động mạng lưới của chúng tôi
 • Tăng cường sự phát triển kinh doanh đến một thị trường đang cho thấy sự tăng trưởng đáng kể trong những năm tới.
Marketing Activities
Hoạt động Marketing
 • Strong direct marketing campaign to attract delegates and visitors
 • Community engagement via social media channels in Linkedin and Facebook
 • Amplified industry outreach via industry associations and media partners support
 • Extensive digital and publishing lead generation campaigns via eDMs, newsletters, flyers, media portals etc.
 • Chiến dịch tiếp thị trực tiếp mạnh mẽ nhằm thu hút các đại biểu và khách tham quan
 • Tham gia cộng đồng thông qua các kênh truyền thông xã hội trên Linkedin và Facebook
 • Mở rộng phạm vi tiếp cận ngành qua các tổ chức và đối tác truyền thông
 • Chiến dịch tạo cơ hội kinh doanh thông qua email marketing, tin tức, tờ rơi, các cổng thông tin truyền thông và nhiều hơn nữa.