Venue Information

Thông tin địa điểm

  • Home
  • Venue Information
image
image
about

Venue Information

Thông tin địa điểm

Holiday Inn, HCMC, Vietnam

Holiday Inn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam


Event Dates

Ngày sự kiện

19 October (Thu.) 09:00-17:00
20 October (Fri) 09:00-17:00

19 Tháng 10 (Thứ 5) 09:00-17:00
20 Tháng 10 (Thứ 6) 09:00 -17:00